Xem quẻ tế công

XIN QUẺ TẾ CÔNG - THỈNH LỘC TẾ CÔNG

 

Xin quẻ Tế Công là hình thức xin quẻ thánh ứng nghiệm nếu quý bạn thành tâm. Trước khi xin quẻ Tế Công, quý bạn cần gột rửa chân tay, trang phục chỉnh tề, thành tâm khấn nguyện để xin quẻ Tế Công. Lộc thánh chỉ dành cho nhưng người tin tưởng và thành tâm, ngoài ra, ăn ngay ở lành, hành thiện tích đức hàng ngày thì mọi quẻ xăm đều được ứng linh, phước lành.

Lưu ý: Xin quẻ Tế Công nói riêng và các quẻ thánh khác chỉ nên xin 1 lần/ngày. Với những nhu cầu khác quý bạn nên sử dụng các phương pháp xin quẻ khác tại “Xin xăm gieo quẻ thánh” tại Tuvituongso.com.vn.

 

Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ
Trắng Xanh Lam Đỏ Vàng