Xin xăm cửu huyền thất tổ

XIN XĂM CỬU HUYỂN THẤT TỔ - BÓI BÀI CỬU HUYỀN THẤT TỔ

 

Xin xăm Cửu Huyền Thất Tổ hay còn gọi là bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là hình thức xem bói, xin quẻ thánh ứng nghiệm nếu quý bạn thành tâm. Trước khi xin xăm quẻ Cửu Huyền Thất Tổ, quý bạn cần gột rửa chân tay, trang phục chỉnh tề, thành tâm khấn nguyện để xin xăm bà Chúa Xứ. Lộc thánh chỉ dành cho nhưng người tin tưởng và thành tâm, ngoài ra, ăn ngay ở lành, hành thiện tích đức hàng ngày thì mọi quẻ xăm đều được ứng linh, phước lành.

Lưu ý: Xem bói Cửu Huyền Thất Tổ nói riêng và các quẻ thánh khác chỉ nên xin 1 lần/ngày. Với những nhu cầu khác quý bạn nên sử dụng các phương pháp xin quẻ khác tại “Xin xăm gieo quẻ thánh” tại Tuvituongso.com.vn.