Xin xăm tả quân

XIN XĂM TẢ QUÂN - THỈNH LỘC TẢ QUÂN

 

Xin xăm tả quân là hình thức xin quẻ thánh ứng nghiệm nếu quý bạn thành tâm. Trước khi xin xăm tả quân, quý bạn cần gột rửa chân tay, trang phục chỉnh tề, thành tâm khấn nguyện để xin xăm tả quân. Lộc thánh chỉ dành cho nhưng người tin tưởng và thành tâm, ngoài ra, ăn ngay ở lành, hành thiện tích đức hàng ngày thì mọi quẻ xăm đều được ứng linh, phước lành.

Lưu ý: Xin xăm tả quân nói riêng và các quẻ thánh khác chỉ nên xin 1 lần/ngày. Với những nhu cầu khác quý bạn nên sử dụng các phương pháp xin quẻ khác tại “Xin xăm gieo quẻ thánh” tại Tử Vi - Tướng Số.

 

Tướng Quân Linh Xâm

Hữu Cầu Tất Ứng
Đức Năng Thắng Số

Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt

Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin

Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Xin Xâm

Thành tâm xin keo trước khi xem lời giải đoán